Adatkezelési tájékoztató

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk
eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy kérésére, meg kell küldeni. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az bottheka@bottheka.com címen.

A személyes adatok törlését az bottheka@bottheka.com címen lehet kérni.

 1. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Vörös Dóra E.V. (továbbiakban: Szolgáltató, vagy Adatkezelő)

Kapcsolattartó: Vörös Dóra E.V.

Székhely: 1012 Budapest, Lovas út 10. 1. em. 3.

Adószám: 74755077-2-41

Közösségi adószám: HU74755077

Nyilvántartási szám: 6738669

E-mail: bottheka@bottheka.com

Web: www.bottheka.com

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
(Rendelet 4. cikk 8.). Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

Az Adatkezelő IT szolgáltatója

Az Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez külső szolgáltatást vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, webáruház felület működtetése) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott
személyes adatokat. Az általa végzett művelet: személyes adatok tárolása a szerveren.

Adatfeldolgozó megnevezése:

Cégnév: Infornax Számítástechnikai Szövetkezet

Adószám: 11325682-2-19

Cégjegyzékszám. 19 02 500072

E-mail: info@infornax.hu

Székhely/Iroda: 8200 Veszprém József Attila út 9.

Tárhely szolgáltató elérhetősége: +36/88 591 100

Adatvédelmi tájékoztató: https://infornax.hu/adatvedelmi-tajekoztato

 

A www.bottheka.com weboldal használata során lehetséges további Adatfeldolgozók megnevezése:

 

 • Garzóné Pálocska Andrea 4028 Debrecen, Hadházi u. 8., Hungary
 • Dr. Garzó Péter 4028 Debrecen, Hadházi u. 8., Hungary
 • WordPress.com Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 USA telefon: 1-877-273-3049
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.
 • Pinterest Inc. 800 Brannan street 94103-4904 San Francisco USA tel: 650-3084604
 • Ravelry LLC 203 Washington St #244 Salem, MA 01970 Usa tel: (617) 337-3028
 • PayPal Holdings Inc 2211 N 1st St SAN JOSE CA 95131-2021 tel: +1408.9677400
 • Youtube Inc. 901 Cherry Avenue Second Floor San Bruno CA 94066 Usa tel: 650-253-0000

 

A Szolgáltató, mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.bottheka.com Weboldal látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben a Weboldalon) a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi Weboldal adatkezelését szabályozza: www.bottheka.com

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
 4. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 5. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
 7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 13. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 14. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 15. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 16. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 18. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 19. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 20. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 21. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 1. Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 1. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 2. a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 3. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése okán az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (1) bekezdése:

“A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

 • Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])
 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A Weboldal látogatója jogosult tájékoztatást kapni az adatvédelmi incidensekről, ha azok valószínűsíthetően magas kockázattal járnak a jogaira és szabadságaira nézve. Adatvédelmi incidens akkor következik be, ha a személyes adatok elvesznek, megsemmisülnek, vagy illetéktelen kezekbe kerülnek. Az adatvédelmi incidenseket az adatvédelmi hatósághoz is be kell jelenteni 72 órán belül. Amennyiben az adatfeldolgozó értesül ilyen incidensről, akkor azt köteles jelezni a működtetett áruház tulajdonosai (adatkezelők) felé.
 1. Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. Funkcionális adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, másodlagos telefonszám
 2. Az érintettek köre: A Weboldalon üzenetet küldő valamennyi felhasználó érintett.
 1. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a Weboldal teljes körű használata, és kapcsolatfelvétel, céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megbízás teljesítését követően azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 1012 Budapest, Lovas út 10. 1. em. 3.

– e-mail útján az bottheka@bottheka.com e-mail címen

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)
 1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 1. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
 2. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
 3. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
 4. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

 • Cookie-k (sütik) kezelése

Süti – Cookie kezelése

A jelen Süti (angolul Cookie) Szabályzat (a továbbiakban: cookie) www.bottheka.com mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A Weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:

 1. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásomat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott Weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon Weboldal saját szabályzatát is.

A cookie / süti

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapunkon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Az oldal Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a Weboldalon. A cookie-k, sütik törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

Mi a cookie-k célja?

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

Hogyan keletkezik a cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan használódik a cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.

Milyen cookie-t használunk?

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákatt is alkalmazunk.

Munkameneti/Átmeneti cookie:

ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie:

ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket.

Analitika/Elemzés:

ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:

lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:

ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:

ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Reklám:

ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.

Hogyan történik a Cookie-k kezelése?

Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

Minden cookie elfogadása

Minden cookie elutasítása

Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak.

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

Akkor is használunk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak regisztrált fiókja, illetve, ha kijelentkezett a fiókból. Ha például a Felhasználó kijelentkezett a fiókjából, a következők megkönnyítésére használunk cookie-kat:

levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása

a fiók helyreállítása, ha esetleg elvesztene a hozzáférés

további biztonsági funkciók biztosítása, mint például a bejelentkezési értesítések és a bejelentkezés-jóváhagyások

kiskorú személyek hamis születési dátummal való regisztrálásának megakadályozása

az oldalon és máshol megjelenített hirdetések megjelenítése, kiválasztása, értékelése, mérése és értelmezése (a társvállalkozásaink vagy partnereink, vagy nevében megjelenített hirdetéseket is beleértve)

elemzési információk összeállítása azokról a személyekről, akik szolgáltatásainkkal, valamint hirdetőink és partnereink weboldalaival érintkezésbe lépnek.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében akkor is elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a Webhelyünkre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a szolgáltatás megszakítását célzó támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását.

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

 • Ügyféllevelezés (kapcsolat, véleményküldés, segítség)
 1. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, hirdetni szeretne az oldalunkon, vagy egyéb módon együttműködni, véleményét szeretné velünk megosztani, vagy segítséget kérni, a honlapon megadott módon, illetve kapcsolat-felvételi űrlapokon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.
 2. Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, telefonszámával, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézése után, haladéktalanul törli.
 1. Facebook

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a www.bottheka.com weboldalt.
 2. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/címen tájékozódhat az érintett.
 4. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/ )

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.
 2. Adatbiztonság (7.§)
 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 1. Az érintettek jogai (14.-19.§)
 1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 • Jogorvoslat
 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 3. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 4. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 7. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 • Bírósági jogérvényesítés (22.§)
 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
 • Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 1. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 2. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 1. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

Privacy Statement

 

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as ‘GDPR’) provides that the controller shall take appropriate measures to provide any information and any communication relating to processing of personal data to the data subject in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and plain language, and that the controller shall facilitate the exercise of data subject rights.

Right to prior information of the data subject is also foreseen by Act CXII of 2011 on the right to informational self-determination and on the freedom of information (hereinafter referred to as ‘Infotv.’).

By providing the information below we fulfil these legal obligations.

This statement shall be published on the company’s website or shall be sent to the data subject at their request. Personal data shall only be collected and processed in accordance with the law.

Data storage shall be as secure as possible.

Personal data shall be transmitted to third parties only upon consent.

Should you need information on your personal data stored by us, you may send us a written request to bottheka@bottheka.com.

You may request your personal data to be deleted at bottheka@bottheka.com.

 1. Name of the Data Controller

Name: Dóra Vörös, sole trader (hereinafter referred to as: Service Provider or Data Controller

Contact person: Dóra Vörös, sole trader

Registered address: 1012 Budapest, Lovas út 10. 1. em. 3.

Tax number: 74755077-2-41

Community tax number: HU74755077

Registration No.: 6738669

Email: bottheka@bottheka.com

Website:www.bottheka.com

 

‘Processor’ means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller (GDPR, Article 4(8)). No prior consent is needed from the data subject for the use of a processor, however the data subject shall be informed. Accordingly, the following information is hereby provided:

The IT provider of the Data Controller

The Data Controller relies on an external service provider to maintain and manage her website. This external service provider provides IT services (hosting, operation of the web-store interface), in the framework of which it processes personal data entered on the website, for the duration of our contract with them. Operation carried out by the IT provider: storing personal data on the server.

Name of the Processor:

Company name: Infornax Számítástechnikai Szövetkezet

Tax number:11325682-2-19

Company registration number:19 02 500072

Email: info@infornax.hu

Seat/Head office: 8200 Veszprém József Attila út 9.

Contact details of the hosting service provider: +36 88 591 100

Privacy statement (in Hungarian): https://infornax.hu/adatvedelmi-tajekoztato

 

Names of other potential processors when using the website www.bottheka.com:

 

 • Garzóné Pálocska Andrea 4028 Debrecen, Hadházi u. 8., Hungary
 • Dr. Garzó Péter 4028 Debrecen, Hadházi u. 8., Hungary
 • WordPress.com Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 USA, telephone: 1-877-273-3049
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telephone:+1 650-543-4800.
 • Pinterest Inc. 800 Brannan street 94103-4904 San Francisco USA tel:650-3084604
 • Ravelry LLC 203 Washington St #244 Salem, MA 01970 Usa tel:(617) 337-3028
 • PayPal Holdings Inc 2211 N 1st St SAN JOSE CA 95131-2021 tel:+1408.9677400
 • Youtube Inc. 901 Cherry Avenue Second Floor San Bruno CA 94066 Usa tel:650-253-0000

 

The Service Provider as Data Controller hereby informs visitors of her website www.bottheka.com about personal data processed in connection with the operation of the website and its services, the identity of data controller(s) and their details, guiding principles and practices for the processing of personal data, transmission of data, organizational and technical measures taken to protect personal data, as well as the way and possibilities for data subjects to exercise their rights.

Section 20(1) of Act CXII of 2011 on the right to informational self-determination and on the freedom of information provides that the data subject (hereinafter: user) shall be informed prior to the start of the processing of data that this processing is either consent-based or mandatory.

The data subject shall receive information, prior to the start of processing, on all relevant facts connected to the processing, in particular the purpose and legal basis of data processing, the person entitled to data processing and data control, as well as the duration of data processing.

Under Section 6(1) of Infotv. the data subject shall be informed that personal data may be processed even if it is impossible to obtain the consent of the data subject or if it caused disproportionate costs, and the processing of personal data is necessary to

 • fulfil a legal obligation applicable to the data controller, or
 • enforce a legitimate interest of the data controller or a third party, and the enforcement of this interest is proportionate to the restriction of the right to the protection of personal data.

The information shall include the rights of the data subject related to data processing and legal remedies available.

If it is impossible to directly inform the data subject or if it entailed disproportionate costs (such as on the website, in this case), information may be provided also by publishing the following information:

 1. a) the fact of data collection,
 2. b) the group of data subjects,
 3. c) the purpose of data collection,
 4. d) the duration of data processing,
 5. e) the identity of potential data controllers entitled to have access to these data,
 6. f) description of the rights of data subjects related to data processing and legal remedies available, and
 7. g) if the data protection registration of data processing has a location, the registration number of data processing.

This privacy statement regulates the data processing of the following website: www.bottheka.com

The amendments to this statement will enter into force by being published at the above address.

Interpretative provisions (Section 3)

 1. data subject/user: any specified natural person identified or identifiable directly or indirectly by personal data;
 2. personal data: any information relating to a data subject, in particular the name and identification number of the data subject, as well as one or more factors specific to their physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity, and conclusions relating to that data subject that can be drawn from the data in question;
 3. sensitive data:
 4. a) personal data revealing racial or ethnic origin, political opinion or party affiliation, religion or belief, trade union membership, sexual life,
 5. b) personal data revealing health status or addictions, as well as criminal personal data;
 6. consent: any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes, by which he, by a statement or a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to them;
 7. objection: statement made by the data subject objecting the processing of their personal data and requesting the termination of data processing, or the deletion of data processed;
 8. data controller: a natural or legal person, or an organisation having no legal personality which, alone or jointly with others, determines the purposes of the processing of personal data; makes and implements decisions relating to the processing of data (including the tools used), or entrusts a data processor to implement such decisions for them;
 9. processing: any operation or set of operations that is performed on data, regardless of the procedure applied; in particular collecting, recording, registering, organising, storing, modifying, using, retrieving, transferring, disclosing, synchronising or connecting, blocking, erasing and destroying the data, as well as preventing their further use; taking photos and making audio or visual recordings, as well as registering physical characteristics suitable for personal identification (such as fingerprints or palm prints, DNA samples and iris scans);
 10. data transfer: providing access to the data for a designated third party;
 11. disclosure: making the data accessible to anyone;
 12. data erasure: making the data unrecognisable in such a way that its restoration is no longer possible;
 13. data identification: assigning identifiers to data with the purpose of distinguishing them;
 14. data blocking: assigning an identifier to the data with the purpose of limiting their further processing permanently or for a fix term;
 15. data destruction: the complete physical destruction of the data medium that contains the data;
 16. data control: performing technical tasks in connection with data processing activities, regardless of the methods and tools used for executing the operations, or the location where they are performed, provided that such technical tasks are performed on data;
 17. processor: a natural or legal person, or an organisation having no legal personality which processes personal data under an agreement concluded with the controller, including contracts as provided by the relevant legislation;
 18. data source: the organ performing public duties, which generated the data of public interest that is to be published through electronic means, or during the operations of which such data was generated;
 19. data publisher: the organ performing public duties which, if the data source itself does not publish the data, uploads the data sent to it by the data source to a website;
 20. dataset: all data processed in a single registry;
 21. third party: a natural or legal person, or an organisation having no legal personality, other than the data subject, controller, processor and the persons who, under the direct authority of the controller or processor, carry out operations aimed at processing personal data.
 1. Legal basis of data processing (Sections 5 to 6)
 1. Personal data may be processed if
 • the data subject has given their consent, or
 • it is prescribed in an Act or, based on the authorisation of an Act, within the limits set forth therein, in a local government decree for purposes in the public interest.
 1. Personal data may be processed also if it is impossible to obtain the consent of the data subject or it would cause disproportionate costs, and processing of personal data is necessary to
 2. a) fulfil a legal obligation applicable to the data controller, or
 3. b) to enforce a legitimate interest of the data controller or a third party, and the enforcement of this interest is proportionate to the restriction of the right to the protection of personal data.
 4. If the data subject is unable to give consent due to incapacity or any other unavertable reason, then the personal data of the data subject may be processed during the existence of circumstances beyond their control that prevent them to give consent, to the extent that is necessary to protect an interest which is essential for the data subject’s or another person’s vital interests, including physical integrity or life.
 5. The legal statement of a minor over 16 years of age containing their consent shall be valid without the consent or subsequent approval of their legal representative.
 6. If the purpose of data processing based on consent is the performance of a contract concluded with the data controller in writing, such contract shall contain all the information that the data subject should be aware of during the processing of personal data, such as, in particular, the personal data to be processed, the duration of processing, the purpose of use, the fact and the recipients of data transmission, and the fact of using a data processor. The contract shall contain in an unambiguous manner that by signing the contract, the data subject gives their consent to the processing of their personal data pursuant to the terms and conditions of the contract.
 7. If the recording of personal data takes place upon consent by the data subject, unless otherwise provided for by the law, the data controller shall process the recorded data to
 • fulfil a legal obligation applicable to the data controller, or
 • enforce a legitimate interest of the data controller or a third party, if the enforcement of this interest is proportionate to the restriction of the right to the protection of personal data.

Article 13/A (1) of Act CVIII of 2001 on certain aspects of electronic commerce and information society services:

‘The service provider may – for the purpose of providing the service – process personal data indispensable for providing the service for technical reasons. Should other conditions be identical, the service provider shall select and operate the means applied in the course of providing information society service at all times, so that personal data be processed only if it is absolutely indispensable for providing the service or achieving other objectives stipulated in this Act, and only to the required extent and duration.’

 • Purpose limitation of data processing (Section 4 (1)-(4))
 1. Personal data shall be processed only for clearly specified purposes, in order to exercise certain rights and fulfil obligations. The purpose of processing shall be met in all stages of processing; data shall be collected and processed fairly and lawfully.
 2. Only personal data that is essential and suitable for achieving the purpose of processing may be processed. Personal data may be processed only to the extent and for the period of time necessary to achieve its purpose.
 3. The visitor of the website is entitled to be informed of personal data breaches if they are likely to present a high risk to their rights and freedoms. A personal data breach occurs when personal data is lost, destroyed or accessed by unauthorised persons. Personal data breaches shall be reported to the data protection authority within 72 hours. If the data processor is informed of such data protection breach, they are obliged to report this to the owners of the webstore (data controllers).

 

 1. Other principles of data processing (Section 4 (3)-(4))

In the course of processing, data shall retain their personal character as long as their connection with the data subject can be restored. The connection with the data subject shall, in particular, be considered restorable if the controller is in possession of the technical means necessary for the restoration.

The accuracy and completeness, and, if deemed necessary with respect to the purpose of the processing, the up-to-date status of the data shall be ensured throughout the processing; the identification of the data subject shall be possible for no longer than necessary for the purpose of the processing.

 1. Functional data processing

Pursuant to Section 20(1) of Act CXII of 2011 on the right to informational self-determination and on the freedom of information the following shall be determined within the operation of the functionality of the website:

 1. a) the fact of data collection,
 2. b) the group of data subjects,
 3. c) the purpose of data collection,
 4. d) the duration of data processing,
 5. e) the identity of potential data controllers entitled to have access to these data,
 6. f) description of the rights of data subjects related to data processing.
 1. The fact of data collection, set of data processed: last name and first name, email address, phone number, secondary phone number
 2. Group of data subjects: All users sending a message via the website shall be considered as data subjects.
 1. The purpose of data collection: The Service Provider shall process the personal data of Users in order to ensure fully fledged use of the website and to contact Users.
 2. Duration of data processing, deadline for the erasure of personal data: Immediately after the execution of the order. Except in the case of accounting documents as Section 169(2) of Act C of 2000 on accounting provides that these data shall be retained for 8 years.

The accounting documents underlying the accounting records directly or indirectly (including ledger accounts, analytical records and registers) shall be retained for minimum eight years, shall be legible and retrievable by means of the code of reference indicated in the accounting records.

 1. The identity of potential data controllers entitled to have access to these data: Personal data can be processed by the data controller, in compliance with the above principles.
 1. Description of the rights of data subjects related to data processing: Erasure or modification of personal data may be requested by the data subject in the following ways:

– by ordinary mail sent to 1012 Budapest, Lovas út 10. 1. em. 3.

– by email sent to bottheka@bottheka.com

Legal basis of data processing: the User’s consent, Section 5(1) of Infotv., as well as Article 13/A(3) of Act CVIII of 2001 on certain aspects of electronic commerce and information society services (hereinafter referred to as ‘Elker tv.’):

The service provider may – for the purpose of providing the service – process personal data indispensable for providing the service for technical reasons. Should other conditions be identical, the service provider shall select and operate the means applied in the course of providing information society service at all times, so that personal data be processed only if it is absolutely indispensable for providing the service or achieving other objectives stipulated in this Act, and only to the required extent and duration.

 1. Principles relating to functional data processing (Elker tv. Article 13/A)
 1. For the purpose of billing the charges arising under the contract for the information society service, the service provider may process data related to the use of such service, such as identification data of a natural person, address, as well as the data regarding the time, duration and place of using the service.
 2. The service provider may – for the purpose of providing the service – process personal data indispensable for providing the service for technical reasons. Should other conditions be identical, the service provider shall select and operate the means applied in the course of providing information society service at all times, so that personal data be processed only if it is absolutely indispensable for providing the service or achieving other objectives stipulated in Elker tv., and only to the required extent and duration.
 3. The service provider may process data related to the use of the service for any other purposes – thus, in particular, for the purposes of enhancing the efficiency of the service, forwarding of electronic advertisements or other direct communications addressed to the recipient of the service, or market surveys – only with the prior specification of the purpose of data processing and subject to the consent of the recipient of the service.
 4. Recipient of the services shall be allowed, at all times, prior to and during the course of using the information society service to prohibit the data processing.
 5. Data processed shall be deleted if the contract is not concluded, is terminated and after the billing. Data processed shall be deleted if the purpose of data processing has ceased or upon the instruction of the recipient of the service to this effect. Unless provided otherwise by the law, deletion of the data shall take place without delay.
 6. The service provider shall ensure that the recipient of the service of the information society service may, at any time prior to and in the course of using the service, get acquainted with the types of data processed by the service provider and the objective of processing such data, including the processing of data directly not associated with the recipient of the service.

 

 • Managing cookies

Managing cookies

The current cookie policy contains the terms applicable to the use of the website operated by www.bottheka.com as service provider (‘Service Provider’).When designing this website the rules applicable to the further use of cookies were observed. As regards this use, we observed the following rules and use cookies accordingly:

Act C of 2003 on Electronic Communications

Act CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services

Act CXII of 2011 on the right of informational self-determination and the freedom of information

Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)

Please read the document carefully and use my services only if you agree with all the terms herein and accept them as binding to you as a User. Please note that this cookie policy applies only to cookie management on this specific Website. If you click on a link on this website that directs you to another website, please find and read the cookie policy of that particular website too.

What is a cookie?

Cookies are little text files or pieces of information which are saved by your browser from our website and stored on your computer. Next time you visit our website these cookies help the server computer that stores the materials of our website to recognize that you have already visited our website.

The default setting of the majority of browsers is to accept cookies. If you prefer, you can change your settings so that your browser refuses cookies or alerts you that cookies have been sent to your computer. Our website uses such cookies in order to ensure certain functions or for reasons of convenience. The cookies we use won’t load, slow down or cause harm to your computer.

The website also uses third-party cookies. Cookies can be deleted or disabled in your browser. Cookies can also be disabled. You will find information about such settings on the official website of your browser.

What is the purpose of cookies?

These technologies can be used for a variety of purposes, such as to display the most relevant content or advertisement for the User; for the development of our products and services; as well as to preserving the security of our services. The precise names of cookies, pixels and other similar technologies may change from time to time with the development and upgrading of services.

How cookies are generated?

First, the client computer sends a request towards the server. The server then creates a unique ID and stores it in its own database, then sends back the cookie, together with all the information, to the client. The information cookie is then stored on the client computer.

How cookies are used?

When the client computer once again contacts the server, the previously generated and stored cookie will be attached to it. The server will compare the contents of the received and of the stored cookie. Thus it can easily identify e.g. a registered user.

What type of cookies do we use?

A variety of cookies are used, but each website uses different types of cookies. Our website usually uses only the following types, but new types may be added during upgrades.

Session/Temporary cookies:

These cookies are stored in the temporary memory as long as the user navigates the website. When the user closes the browser, the cookie will be deleted. These cookies do not contain any personal data, and are not suitable to identify the visitor.

Stored/Persistent cookies:

These are the cookies that will be used every time the user visits the website. Based on the type of cookies, they can be used for the following purposes:

Analytics:

It tracks your movements around the site, what products you’ve looked at, what you’ve been doing. This cookie will remain on the client computer depending on its lifetime. It can be used by functions such as Google Analytics or Youtube. These cookies do not contain any personal data, and are not suitable to identify the visitor.

Social networks:

Allows easy access to social media networks and sharing your views and information on our products with others. It can be used by third-party functions such as Facebook, Twitter, Google+, Pinterest or YouTube. These cookies may contain personal data, and are suitable to identify the visitor.

Media:

These cookies are used to view videos on the website. They can be used by third-party functions such as Youtube. These cookies do not contain any personal data, and are not suitable to identify the visitor.

Functional:

It shows whether the user has already visited this site and if so, on what device. It notes the user name, password, language selection, location information. These cookies may contain personal data, and are suitable to identify the visitor.

Advertising:

With the help of these cookies I can send targeted information and newsletters to the users. These cookies may contain personal data, and are suitable to identify the visitor.

For further information on cookies, their types and full functionalities visit www.allaboutcookies.org.

How cookies are managed?

In a variety of ways, but the client has the option to adapt the settings of their browser in order to manage cookies. Generally speaking, browser settings can be as follows:

Accept all cookies

Reject all cookies

Request notification on each cookie use

As for cookie settings, it’s worth looking into the Options or Settings menu of your browser, or check the Help menu. The following websites provide assistance in relation to the settings of the most commonly used browsers.

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Please note that this website has been generated with cookie management. If the client partially or completely blocks the use of cookies that may hinder the operation of the website. In that case, there may be functions and services that the user won’t be able to use, either partially or in their entirety.

We use cookies even if the User has no registered account with us or if they’ve signed out of their account. For example, if the User has logged out of their account, we use cookies to facilitate the following:

identify and disable the accounts of spammers

restore account, in case of lost access

provide additional security features such as log-in notifications and log-in approvals

prevent the registration of minors with fake dates of birth

display, select, evaluate, measure and interpret advertisements displayed on the website and elsewhere (including advertisements displayed by or on behalf of partner enterprises and other partners)

compile analytical information about persons who come into contact with our services, and the websites of our advertisers and partners.

In order to protect our services and our users against malicious activities we place cookies even if the User has no registered account but visited our website. For example, these cookies help us detect and prevent attacks aimed at interrupting our services, and the mass creation of fake accounts.

If cookies are stored in the browser or on the device, we can read the actual cookie when you visit a website that includes a social module. The operators of social networking websites (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus) are responsible for cookies created by these websites of which you can find information on the actual social networking website.

 • Customer correspondence (contact, sending opinions, help)
 1. If you have queries or experience problems while using our services, wish to advertise on our website or collaborate with us in any other way, share your opinion with us or ask for help, you may contact the editors of this service in the way specified on our website or through the contact form.
 2. Right after the settlement of a case, the Service Provider immediately deletes incoming letters, together with the name and email address, phone number and any other personal data provided voluntarily by the sender.
 1. Facebook

Pursuant to Section 20(1) of Act CXII of 2011 on the right to informational self-determination and on the freedom of information the following shall be determined within the data transmission activities of the website:

 1. a) the fact of data collection,
 2. b) the group of data subjects,
 3. c) the purpose of data collection,
 4. d) the duration of data processing,
 5. e) the identity of potential data controllers entitled to have access to these data,
 6. f) description of the rights of data subjects related to data processing.
 1. The fact of data collection, the range of data processed: the registered name and public profile picture of the user on Facebook.com.
 1. Group of data subjects: All data subjects who have registered on Facebook.com and likedwww.bottheka.com website.
 2. Purpose of data processing: Sharing and liking the website on Facebook.com.
 3. Duration of data processing, the identity of potential data controllers entitled to have access to these data and description of the rights of data subjects related to data processing: Data subjects can find further information on data sources, data processing, as well as the mode and the legal basis of data transmission at http://www.facebook.com/about/privacy/.
 4. Data processing takes place on Facebook.com, therefore the duration and mode of data processing, as well as the potential erasure and rectification of data is governed by the rules and regulations of facebook.com.

(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/ )

 1. Legal basis of data processing: the voluntary consent of the data subject to the processing of their data on facebook.com.

 

 1. Data security (Section 7)
 1. The data controller is obliged to design and implement data processing operations in a way so as to ensure protection of the privacy of data subjects.
 2. The controller, or the processor acting on behalf of or instructed by the controller, shall ensure the security of personal data, and implement appropriate technical and organisational measures and develop rules of procedure required to enforce Infotv. and other data and privacy protection rules.
 3. Data shall be protected by appropriate measures, in particular against unauthorized access, alteration, transmission, disclosure, erasure or destruction, unavailability due to accidental destruction and damage resulting from a change in the technology used.
 4. For the purpose of protecting datasets processed electronically in various registers it shall be ensured with an appropriate technical solution that data stored in these registers cannot be directly interconnected or assigned to the data subjects, unless an Act allows it.
 5. During the automated processing of personal data the data controller and the data processor shall ensure through further measures to
 • prevent unauthorised recording of personal data;
 • prevent the use of the automated processing system by unauthorised persons by means of data transmission equipment;
 • verify and determine the identity of the recipients to whom the personal data have been or can be transferred or provided by means of data transmission equipment;
 • verify and determine the scope of the personal data entered into the processing system, as well as the time of entering such data and the identity of the person who entered them;
 • recoverability of the processing system in the event of a breakdown; and
 • reporting of malfunctions that occurred during automated processing.

 When determining and applying data security measures, the data controller and the data processor shall take into consideration the level of technological development. When several possible data processing solutions are available, they shall choose the one that ensures a higher level of protection of personal data, except if that entailed disproportionate difficulties for the data controller.

 1. Entitlements of the data subject (Sections 14 to 19)
 1. The data subject may request the Service Provider to provide information on the processing of their personal data, to rectify their personal data, as well as to have their personal data erased or blocked, except in the case of mandatory processing.
 2. Upon request by the user the data controller shall provide information about data processed by them or by the data processor acting on their behalf, the source of such data, the purpose, legal basis and duration of data processing, name, address of the data processor and their activities related to data processing, and, in case of transmission of the personal data of the data subject, the legal basis and the recipient of data transmission.
 3. For the purpose of verifying the lawfulness of data transmission, as well as to inform data subjects, the data controller shall keep a data transmission register containing the date of the transmission of personal data processed by them, the legal basis and the recipient of such data transmission, definition of the set of transmitted personal data, as well as other data specified in the legislation that provides for the data processing.
 4. Upon the data subject’s request, the Data Controller shall provide information as soon as possible after the submission of the request, or at the latest within 30 days in writing, in a clearly understandable form. Information shall be provided free of charge.
 5. Upon request by the user, Service Provider provides information about data processed by them, the source of these data, the purpose, legal basis and duration of data processing, name, address of the eventual processor and their activities related to data processing, and, in case of transmission of the personal data of the data subject, the legal basis and the recipient of data processing. The Service Provider shall provide information as soon as possible after the submission of the request, or at the latest within 30 days in writing, in a clearly understandable form. The provisions of information is free.
 6. If the personal data are incorrect, and the correct personal data are available to the Data Controller, the personal data shall be rectified by the Service Provider.
 7. Instead of erasure, the Service Provider will block the personal data at the User’s request, or if available information suggests that the deletion of the data would harm the legitimate interests of the User. Personal data blocked in this way may only be processed as long as the purpose of the data processing excluding erasure exists.
 8. The Service Provider shall erase personal data if processing is unlawful; at the User’s request; if processed data is incomplete or inaccurate – and such condition cannot be remedied in a lawful way – provided that such erasure is not excluded by law; if the purpose of data processing no longer exists, or if the period for data storage specified by legislation expired; or if ordered by the Court or the National Authority for Data Protection and Freedom of Information.
 9. The data controller shall mark the processed data if the data subject disputes their correctness or accuracy, while such incorrectness or inaccuracy may not be clearly ascertained.
 10. The data subject and all other parties shall be notified on the rectification, blockage and erasure of data, to whom the such data had been transmitted for the purposes of processing. Notification may be omitted if this does not violate the legitimate interest of the data subject with respect to the purpose of the data management.
 11. If the data controller fails to fulfil the data subject’s request for rectification, blocking or erasure, the controller shall be obliged to advise the data subject in writing within 30 days upon the receipt of the request on the factual and legal causes of the rejection of the rectification, blockage or erasure request thus submitted. In the event if compliance with the rectification, erasure or blockage request thus submitted by the data subject is withheld by the data controller, so the same controller will be under obligation to advise the subject on the available appeal procedures and legal remedies offered by the courts or the administrative authority.
 • Legal remedies
 1. The User may object to the processing of their personal data, if
 2. a) processing or transmission of personal data is required only to fulfil a legal obligation applicable to the Service Provider, or to pursue the legitimate interests of the Service Provider, data recipient or a third party, except when data processing is required by the law;
 3. b) the purpose of use or transfer of personal data is direct marketing, opinion polling or scientific research;
 4. c) in another case set out by the law.
 5. The Service Provider shall examine the objection as soon as possible but no later than 15 days after its submission, then it shall make a decision on its soundness, and inform the data subject about its decision. If based on the findings of the data controller the data subject’s objection is justified, the data controller shall terminate all processing operations (including further data collection and transmission), block the data involved and notify all recipients to whom any of these data had previously been transferred concerning the objection and the ensuing measures, upon which these recipients shall also take measures regarding the enforcement of the objection.
 6. If the User disagrees with the decision made by the Service Provider, they can challenge it in court within 30 days of its notification. Such court proceedings shall be conducted under priority.
 7. A potential infringement by the data controller may be reported to the National Authority for Data Protection and Freedom of Information:

National Authority for Data Protection and Freedom of Information, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Mailing address:1530 Budapest, PO Box: 5.

Telephone:+36-1-391-1400

Fax:+36-1-391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 • Judicial enforcement (Section 22)
 1. The controller shall be obliged to prove that the processing complies with the provisions laid down in legislation. The data recipient shall be obliged to prove the legality of data transmission.
 2. The lawsuit shall be conducted by the tribunal. At the data subject’s own discretion, the lawsuit may be brought to the court of the domicile or place of residence of the data subject.
 3. Any person who otherwise does not have the capacity to be a party may be a party to the court action. The Authority may intervene in the action in order to facilitate the success of the data subject.
 4. If the court upholds the claim, it shall oblige the controller to provide information; rectify, block or erase the personal data; annul the decision made through automated processing; take into account the right of the data subject to objection; and to issue the data requested by the data recipient.
 5. If the court rejects the claim by the data recipient, the data controller shall be obliged to erase the personal data of the data subject within 3 days of the notification of the judgement. The data controller shall be obliged to delete personal data even if the data recipient does not go to court within the specified time limit.
 6. The court may order the publication of its judgement so as to disclose the identification data of the data controller, if required in the interests of data protection and by the protected rights of a large number of data subjects.
 • Damages and grievance award (Article 23)

The data controller shall be liable for compensating any damage which another person may suffer as a result of unlawful processing of the personal data of the data subject or of breaching data security requirements.

 1. The controller shall be liable for paying a grievance award for the violation of personality rights of the data subject as a result of unlawful processing of the personal data of the data subject or of breaching data security requirements.
 1. The data controller shall bear liability towards the data subject for the damage caused by the data processor, and the data controller shall pay to the data subject a grievance award in the event of a violation of personality rights caused by the data processor. The controller shall be exempted from liability for damage and from the obligation to pay the grievance award if they prove that the damage or the violation of the data subject’s personality rights occurred as a consequence of an unavertable reason falling outside the scope of processing.
 2. Damages shall not be paid and a grievance award shall not be claimed if the damage was due to the intentional or grossly negligent conduct of the person suffering the damage, or if the infringement of the personality rights arose from the intentional or grossly negligent conduct of the data subject.
 1. Afterword

While drawing up this privacy statement the following legislation was taken into consideration:

– Act CXII of 2011 on the right of informational self-determination and the freedom of information (hereinafter referred to as ‘Infotv.’)

– Act CVIII of 2001 on certain aspects of electronic commerce and information society services (in particular Article 13/A)

– Act XLVII of 2008 on the prohibition of unfair commercial practices against consumers;

– Act XLVIII of 2008 on essential conditions of and certain limitations to business advertising activity (in particular Article 6)

– Act XC of 2005 on the freedom of information by electronic means

– Act C of 2003 on electronic communications (Article 155, in particular)

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

error: Content is protected !!